Shinobi Reviews

Shinobi Review

Shadow dancing.

Shinobi

Want to be a ninja? Get some training. Want to be an over-hyped slasher?