Shinobido: Tales of the Ninja

Image

Shinobido: Tales of the Ninja

And a shooby-doo-wah.

Image

Shinobido PSP details

Details of the Ninja.