Shin Megami Tensei: Persona 3 Reviews

Review | Shin Megami Tensei: Persona 3

Shoot yourself in the head.