Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke

Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke

Over 9000 new screens. Well, six actually.