Doki-Doki Universe

Video | Video: Let's Play Doki Doki Universe

Ian explores the Vita/PS4 indie.