Shift 2: Unleashed Pagani screenshots

What light through Zonda window breaks?